รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนเข้ารับบริการ
(Service processes)

1

ลงทะเบียนจองวันตรวจ และชำระเงิน
Book health check-up package and make payment.

2

รอรับ SMS ยืนยันการจอง(เริ่มส่งเวลา 22:00 ของทุกวัน)
Please wait for SMS confirmation. (sent daily at 22:00-23:00)

3

กรณีต้องการเลื่อนวันตรวจ สามารถทำได้ผ่านไลน์

โดยสามารถเลื่อนวันตรวจได้ไม่เกินกว่า 1 เดือน นับจากวันลงทะเบียนจองคิว
To postpone the booking date, please contact admin via Line Official. You able to postpone the date for no more than 1 month from the date of registration.

Line Official account

@AgnosHealth

4

กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ที่ตรงกับ ชื่อลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตน
In order to verify your identity, please bring your ID card or passport that bears the same name as your registered name.

5

เมื่อถึงวันนัด ให้เดินทางที่ PCT Lab ในเวลาทำการ (07:00-17:00 น.)
Arrive at PCT Labotory at the scheduled day. (office hours 7:00-17:00)

location-logo

ดูแผนที่

6

เมื่อเดินทางถึงแล้ว ให้เดินไปยังตึกด้านขวา
When you arrive, proceed to the building on your right.

PCT LabPCT Lab
7

เมื่อถึงตึกแล้วให้แจ้งชื่อ-นามสกุลกับเจ้าหน้าที่
When you arrive at the building, give your name to a staff.

8

เข้ารับการตรวจ
Get tested.

9

รับผลตรวจผ่าน Line@ PCT laboratory

Receive results from the PCT laboratory via Line@

PCT laboratory

@PCTlaboratory

10

สามารถนำผลตรวจเข้าปรึกษากับแพทย์

ผ่านแอปพลิเคชัน Agnos ที่เมนู "ปรึกษาแพทย์"
You can take the test results to consult doctor via Agnos appication.

หากติดปัญหา หรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อ
If you encounter any difficulties, please contact

Line Official account

@AgnosHealth